နောက်တစ်ခု
Image

text-3xl font-bold lg:mx-10 my-6 border-b border-yellow-500 py-2